ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ค้นหาสินค้า


  [Help]
dot
dot
ตะกร้าสินค้า
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot
รายการสินค้าทั้งหมด
dot
หนังสือแบบเรียน
แบบฝึกหัด
คู่มือครู (แผนการจัดการเรียนรู้)
สื่อการเรียนการสอน
หนังสือ / สื่อเสริมการเรียนรู้
อื่นๆ
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot


Eduzone Co., Ltd.


กิจกรรมอบรมประจำปีและอบรมย่อย

ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2015
ชื่ออัลบั้ม : งานอบรมศูนย์ ERIC โรงเรียนสตรีสิริเกศ จ.ศรีสะเกษ
รายละเอียด:


ร่วมงานอบรมศูนย์ ERIC โรงเรียนสตรีสิริเกศ
จ.ศรีสะเกษเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) โรงเรียนสตรีสิริเกศ จ.ศรีสะเกษ ร่วมกับ บริษัท เอ็ดดูโซน จำกัด ได้จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาในสังกัด ในหัวข้อ “Making Teaching Effective: Understanding and Incorporating Principles of CEFR, CLT and 21st Century Skills” โดยมี Mr. David Persey จาก National Geographic Learning เป็นวิทยากรในการอบรม ภายในงานได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการ ประสพ ชารีนิวัฒน์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

จำนวนรูป : 8 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 มกราคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : งานอบรมร่วมสนับสนุนงานอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จ. ขอนแก่น
รายละเอียด:


ร่วมสนับสนุนงานอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
จ. ขอนแก่นเมื่อวันที่
24 มกราคม 2558 บริษัท เอ็ดดูโซน จำกัด ร่วมกับ ศูนย์ภาษาต่างประเทศ จ. ขอนแก่น ได้จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาใน จ. ขอนแก่น ในหัวข้อ “Application of Common European Framework of Reference for Language Teaching” ณ โรงแรมมันตราวารี อ.เมือง จ. ขอนแก่น โดยมี ผศ.ดร.อารีรักษ์ มีแจ้ง เป็นวิทยากรในการอบรม ภายในงานได้รับเกียรติจาก ผอ.ดำรง ชื่นนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

จำนวนรูป : 8 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 16 สิงหาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : งานอบรม CLT & CEFR จ.บุรีรัมย์
รายละเอียด:


ร่วมงานอบรม CLT & CEFR จ.บุรีรัมย์


เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) ร่วมกับ บริษัท เอ็ดดูโซน จำกัด ได้จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาในสังกัด ในหัวข้อ การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ CLT ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (CEFR) สู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อ. เมือง จ. บุรีรัมย์ โดยมี ผศ.ดร.อารีรักษ์ มีแจ้ง เป็นวิทยากรในการอบรม

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 3 สิงหาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : งานอบรม CLT & CEFR จ.จันทบุรี
รายละเอียด:


ร่วมงานอบรม CLT & CEFR จ.จันทบุรี


เมื่อวันที่ 3-7 สิงหาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 (จ. จันทบุรี และ จ. ตราด) ร่วมกับ บริษัท เอ็ดดูโซน จำกัด ได้จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาในสังกัด ในหัวข้อ การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษแบบ CLT ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR สู่ประชาคมอาเซียน ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ อ. เมือง จ. จันทบุรี โดยวิทยากรในการอบรมได้แก่ ผศ.ดร.อารีรักษ์  มีแจ้ง, อ.สุมาลี ทิมเจริญ, อ.เครือวัลย์ ฉัตรวิทยานนท์, อ.กาญจนวัลย์ ชุ่มใจ และ อ.ชมพูนุท ศรีสุวรรณธัช

จำนวนรูป : 36 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 20 กันยายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : งานอบรม ERIC เมืองคง จ. นครราชสีมา
รายละเอียด:


ร่วมงานอบรม ERIC เมืองคง จ. นครราชสีมา


เมื่อวันที่
20 กันยายน 2556 ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนเมืองคง (Muangkong ERIC) อ. คง จ. นครราชสีมา ร่วมกับ บริษัท เอ็ดดูโซน จำกัด ได้จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา ในหัวข้อ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของครูเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยมี ผศ.ดร.อารีรักษ์ มีแจ้ง เป็นวิทยากรในการอบรม ภายในงานได้รับเกียรติจาก รองฯ ณกุล เนาว์ช้าง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเมืองคง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

จำนวนรูป : 10 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 6 สิงหาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : งานอบรมศูนย์ ERIC โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จ. ตราด
รายละเอียด:


ร่วมงานอบรมศูนย์
ERIC โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
จ. ตราด


เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2556 ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จ. ตราด ร่วมกับ บริษัท เอ็ดดูโซน จำกัด ได้จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา ในหัวข้อ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตร Testing” ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 5 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ โดยมี ผศ.ดร.อารีรักษ์ มีแจ้ง เป็นวิทยากรในการอบรม

จำนวนรูป : 10 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2013
ชื่ออัลบั้ม : งานอบรม สพม. 9
รายละเอียด:


ร่วมงานอบรม สพม. 9


เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 (จ. สุพรรณบุรี และ จ. นครปฐม) ร่วมกับ บริษัท เอ็ดดูโซน จำกัด ได้จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาในสังกัด ในหัวข้อ “Bridging the gap: Preparing for ASEAN 2015” ณ โรงแรมสองพันบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี โดยมี Mr.Philip Sweeney จาก Cengage Learning (Thailand) เป็นวิทยากรในการอบรม

จำนวนรูป : 11 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2
Copyright © 2014-2016 All Rights Reserved.