ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ค้นหาสินค้า


  [Help]
dot
dot
ตะกร้าสินค้า
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot
รายการสินค้าทั้งหมด
dot
หนังสือแบบเรียน
แบบฝึกหัด
คู่มือครู (แผนการจัดการเรียนรู้)
สื่อการเรียนการสอน
หนังสือ / สื่อเสริมการเรียนรู้
อื่นๆ
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot


Eduzone Co., Ltd.


เริ่มเขียนอย่างไร...ให้ลายมือสวย  
รหัส : 978-616-7778-06-8
ราคาปกติ :  195.00      
รายละเอียดย่อ :
คู่มือการสอนคัดลายมือสำหรับ คุณครูและพ่อแม่ เพื่อฝึกสอนและพัฒนาการเขียนให้เด็กทุกช่วงวัย "อ่านออก เขียนได้ และลายมือสวย"
รายละเอียดทั้งหมด :

 

 

เริ่มเขียนอย่างไร...ให้ลายมือสวย

 

หนังสือชุดเพื่อฝึกสอนและพัฒนาการเขียน

เพื่อให้เด็กทุกช่วงวัย

“อ่านออก  เขียนได้  และลายมือสวย”


หนังสือชุด “อ่านออก  เขียนได้  ลายมือสวย

ประกอบด้วยหนังสือคู่มือประกอบการฝึกคัดลายมือจำนวน 1 เล่ม และแบบฝึกคัดลายมือจำนวน 5 เล่ม สำหรับการฝึกคัดตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับสูง

• หนังสือ “เริ่มเขียนอย่างไร..ให้ลายมือสวย” 

-    มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการสอนเขียนตามลำดับขั้นของพัฒนาการด้านการเขียนของเด็กทุกช่วงวัย

-    ใช้หลักการสอนเขียนตามแนวทางการสอนเขียนของภาควิชาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รศ.พูนสุข บุณย์สวัสดิ์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเขียน 

-    มีเทคนิคการสอนเขียนและกิจกรรมส่งเสริมการเขียนที่หลากหลายซึ่งจะช่วยส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการด้านการเขียนของเด็กๆ ให้มีประสิทธิภาพ

-    แนะนำวิธีการสอนเขียนตัวอักษรไทยที่ครอบคลุมทั้ง พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และตัวเลข

-    อธิบายการวัดและประเมินผลการเขียนที่เข้าใจง่าย ทำให้ครูและผู้ปกครองสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนเขียนได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

-    รวบรวมปัญหาต่างๆ ที่พบในขณะสอนเขียนพร้อมทั้งแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาไว้อย่างครบถ้วน

               

• แบบฝึกคัดลายมือทั้ง 5 เล่ม ประกอบด้วย

-    เล่ม ๑ เตรียมความพร้อมและพัฒนาลีลามือ ด้วยการแนะนำเส้นพื้นฐาน ๑๓ เส้น  ด้วยแบบตัวอักษรที่เหมาะสำหรับการเริ่มฝึกหัดคัดลายมือมากที่สุด จากภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-    เล่ม ๒ ฝึกคัดตัวอักษรแบบหัวกลม ตัวมน แบบของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับนี้เด็กๆจะได้ฝึกคัด สระ วรรณยุกต์ และตัวเลข นอกจากนั้นยังได้รับความรู้เพิ่มเติมที่สอดแทรกไว้ในเล่ม  เช่น อักษรสามหมู่ มาตราตัวสะกด ฯลฯ

-    เล่ม ๓ ฝึกคัดตัวอักษรแบบหัวกลม ตัวมน แบบของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสอดแทรกความรู้เรื่องการประสมคำ การสะกดคำยาก และบทกลอนส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่างๆ

-    เล่ม ๔ ฝึกคัดตัวอักษรแบบหัวกลม ตัวมน แบบของกระทรวงศึกษาธิการ  เด็กๆ จะได้รับความรู้เพิ่มเติมจาก  สำนวน สุภาษิต บทประพันธ์สอนใจ และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศอาเซียน 

-    เล่ม ๕ ฝึกคัดตัวอักษรแบบอาลักษณ์ รวมทั้งมีการสอดแทรกความรู้รอบตัวที่หลากหลาย เช่น ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน คำขวัญ คำกลอน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์


จำนวน      


Copyright © 2014-2016 All Rights Reserved.