ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ค้นหาสินค้า


  [Help]
dot
dot
ตะกร้าสินค้า
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot
รายการสินค้าทั้งหมด
dot
หนังสือแบบเรียน
แบบฝึกหัด
คู่มือครู (แผนการจัดการเรียนรู้)
สื่อการเรียนการสอน
หนังสือ / สื่อเสริมการเรียนรู้
อื่นๆ
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot


Eduzone Co., Ltd.


ท้าวเทพสตรี ท้าวศรีสุนทรicon  
รหัส : 978-616-7778-46-4
ราคาปกติ :  95.00      
รายละเอียดย่อ :
วีรกรรมของท้าวเทพสตรีและท้าวศรีสุนทรแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญ เด็ดเดี่ยว และความสามารถของผู้หญิงในบทบาทของการเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ได้ไม่ต่างจากผู้ชาย ท่านทั้งสองสามารถรักษาเมืองถลางจากการรุกรานของพม่า และนำพาชาวบ้านให้ผ่านพ้นวิกฤติต่างๆ มาได้ด้วยความเข้มแข็ง อดทน และใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
รายละเอียดทั้งหมด :

 เรียงร้อยเรื่องราวจากประวัติศาสตร์
สู่หนังสือเสริมความรู้ ๒ ภาษา

 

ชุด “ตำนานวีรชนไทย : The Legends of Thai Heroes”

 

ท้าวเทพสตรี ท้าวศรีสุนทร

 

วีรกรรมของท้าวเทพสตรีและท้าวศรีสุนทรแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญ เด็ดเดี่ยว และความสามารถของผู้หญิงในบทบาทของการเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ได้ไม่ต่างจากผู้ชาย ท่านทั้งสองสามารถรักษาเมืองถลางจากการรุกรานของพม่า และนำพาชาวบ้านให้ผ่านพ้นวิกฤติต่างๆ มาได้ด้วยความเข้มแข็ง อดทน และใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ

 

เหตุผลที่ควรเลือกหนังสือเสริมความรู้

 

ชุด “ตำนานวีรชนไทย : The Legends of Thai Heroes”


• นำเสนอประวัติของวีรบุรุษและวีรสตรีไทยที่ควรค่าแก่การยกย่อง

• เนื้อเรื่องถูกต้องตรงตามหลักฐานอ้างอิงทางประวัติศาสตร์ไทย โดยมีการนำภาษามาเรียงร้อยใหม่ให้สละสลวย เข้าใจง่าย

• มีภาพประกอบสีสันสวยงาม ดึงดูดความสนใจ ชวนให้ติดตาม

• นำเสนอในรูปแบบ ๒ ภาษา (ไทย - อังกฤษ) ให้ทั้งความรู้และความสนุกสนานในเวลาเดียวกัน

• สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอ่านไปบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์) เป็นต้น

• สอดแทรกข้อคิด หลักคุณธรรม และจริยธรรมของวีรบุรุษและวีรสตรีไทยเอาไว้ โดยแต่ละเล่มให้ข้อคิดหลักคุณธรรม และจริยธรรมที่โดดเด่นแตกต่างกัน สร้างแรงจูงใจในการยึดถือและปฏิบัติตามแบบอย่างบุคคลต้นแบบ

• สอดคล้องกับค่านิยมของคนไทย ๑๒ ประการ เช่น

- มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

- ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม

- ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม

- รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม

- มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน

- มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่

- มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา

- คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง


ผู้แต่ง

กองบรรณาธิการ บริษัท เอ็ดดูโซน จำกัด


จำนวน      


Copyright © 2014-2016 All Rights Reserved.